גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

נהלים וגבולות מוסדיים

נהלים

 

לב העניין – כללים בראש תשומת הלב ( ליבת התקנון)

 

בשנת לימודים זו נוסיף להעמיד נהלים וכללים בראש תשומת הלב. אכיפתם תבטיח את שלום התלמידים וביטחונם ואת הסדר התקין כך שתתאפשר למידה משמעותית.

לצורך העניין נעשתה אבחנה ברורה בין: גילוי אלימות לסוגיה לבין הפרת כללי משמעת בקהילה החברתית הלומדת

 

1. אלימות לסוגיה:

I.        אלימות מילולית.

II.       השחתת רכוש.

III.     אלימות פיזית (בכלל זה סיכון עצמי).

 

2. כללי הסדר בקהילה החברתית הלומדת ע"פ ההגדרות המפורטות בתקנון:

I.        דרישה לעמידה בלו"ז איחורים.

II.      הופעה בתלבושת הולמת.

III.    התנהגות הולמת השיעור.

IV.   התנהגות הולמת בהפסקה.

V.     התנהגות הולמת במהלך פעילות חוץ בית ספרית.

VI.   פלאפונים יכובו במהלך שיעור (דגש על כיבוי ולא הדממה) – בסמכות מורה להחרים פלאפון  שפעל במהלך השיעור.

VII. שמירה על טוהר בחינות – בזמן כתיבת בחינה, חובה להניח את הילקוטים מחוץ לטווח הישג יד. פלאפונים יונחו כבויים בילקוטים במהלך הבחינה. נוכחותו של פלאפון בקרבת נבחן תביא לפסילתו. על השולחן יונחו כלי כתיבה בלבד (או ציוד נוסף ע"פ הנחית המורה הבוחן)

 

תחום מניעת אלימות, אכיפת נהלים ונקיטת אמצעים מידיים יקבל עדיפות עליונה.

 

הוחלט כי:

א.       תלמידים המעורבים באלימות פיסית יושעו מיידית ליום אחד מבית הספר וישובו לביה"ס בליווי הוריהם בלבד.

כלל זה חל גם על תלמידים המסכנים עצמם בדרכים שונות ובכלל זה:

        · ישיבה על אדן החלון

        · יציאה מביה"ס ללא רשות. 

        · חל איסור על משחקי כדור ברחבות ובפרוזדורים.

        · משחק בפחית שתייה המסכן את שלום הילדים ודינו כדין אלימות פיזית.

 

יריקה בפומבי בביה"ס (כיתות ופרוסדורים) או בחצר, תחשב לאלימות פיסית והשחתה כאחד ותגרור השעייה מיידית.

 

ב.  תלמידים שיימצאו משחיתים רכוש בית ספרי או אחר וגורמים לו נזק יחויבו בהחזר מלא של עלות הכספית וכן יינקטו נגדם צעדי ענישה נוספים בהתאם לשיקול דעתו של המורה והנהלת ביה"ס. כל זאת תוך יידוע ושיתוף ההורים באירוע.

 

ג.  אלימות מילולית- בשלב א' יינקטו צעדי הסברה והזהרה כנגד תלמידים מועדים יינקטו צעדים כגון: יידוע הורים, מכתב לתיק אישי, הערה בגוף התעודה.

 

ד.  בתחום המשמעת- החליטה המועצה הפדגוגית, כי נושא עמידה בלוח זמנים לרבות כניסת תלמידים בזמן לכיתה, מיד עם הצלצול, יזכה לאכיפה מוגברת. חל איסור מוחלט על המתנה למורה מחוץ לכותלי הכיתה. תלמידים אשר יעשו כן או יגיעו באיחור לכיתה ירשמו ע"י המורה כמפרי משמעת= הפרעה. 3 רישומי משמעת יביאו להורדת ציון בתפקוד לימודי במקצוע.

 תלבושת והופעה הולמת

תלבושת ביה"ס הינה חולצת טריקו עם סמל ביה"ס בקיץ, ובחורף  סווצ'ר חלק .

מכנסיים או חצאית באורך אמצע הירך לפחות. לא תותר כניסת תלמידים לכיתות ללא תלבושת אחידה. היעדרות משיעור בשל תלבושת תגרור הורדת ציון בהערכת מורה ובהתנהגות לימודית!!!

 ה. ביקור סדיר

על התלמידים חלה חובת ביקור סדיר ורצוף בבית הספר בכל יום ובמהלך היום. חל איסור מוחלט על שוטטות בזמן השיעור.

היעדרויות עד שלושה ימים ילוו באישור הורים והיעדרות מעל ארבעה ימים ילוו באישור רופא.

לאחר שלושה ימי ההיעדרות מתבקשים ההורים לידע את ביה"ס בסיבות להיעדרות. הצוות החינוכי יצור קשר עם התלמיד והוריו מיום ההיעדרות הרביעי. תלמידים שנעדרו מבי"ס מסיבה מוצדקת, ואשר בימי היעדרותם התקיימו מבחנים, יבחנו ביום ראשון הסמוך ליום ההעדרות.

לקראת הבחינה במועד זה יש להגיש למחנכת הכיתה טופס בקשה להבחנות במועד משלים ולצרף אישור הורים/רופא על ההיעדרות מהמועד המקורי למבחן. (ראה נוהל הבחנות המועד משלים)

מספר המבחנים להם מורשה התלמיד לגשת במועד משלים מוגבל לשני מבחנים ברבעון.

 

ו. תורנויות

תלמידי ביה"ס לוקחים חלק באחריות לסביבתם בכיתה ובחצר.  תלמידי ביה"ס יידרשו לתורנות כיתה ולתורנות בחטיבה ע"פ לו"ז ידוע מראש. אופן ביצוע התורנות יבוטא בהערכה בתעודה.

 ז. נוהל שחרור במהלך יום הלימודים(עד השעה 12)

1) על-פי הנחיות משרד החינוך חל איסור מוחלט על שחרור תלמיד במהלך יום הלימודים.

שחרור במהלך יום הלימודים יתאפשר רק עם הגיע אחד ההורים למזכירות בית-הספר.

 

2)שחרור לאחר השעה 12:00 יתאפשר לאחר הפניית בקשה בכתב למחנך הכיתה  ולאחר קבלת אישור בכתב  המיוחד לכך במזכירות בית-הספר.

 לא יתאפשר שחרור התלמיד במהלך יום הלימודים ללא נוכחות הוריו.

 

אמצעים שניתן לנקוט ביחס לתלמידים לשם הבטחת אורח חיים תקין ובטוח בקהילה החברתית הלומדת.

על סמך חוזרי מנכ"ל לרבות חוזר מיוחד תשנ"ב וחוזר תשס"ט – אורחות חיים

1. יידוע הורים ו/או זימון הורים ותיעוד בתיק תלמיד (במזכירות),בסמכות מורה מקצועי ו/או מחנך.

2. מכתבי אזהרה בתיק אישי בסמכות כל מורה תוך שיתוף ויידוע מחנכת הכיתה והנהלת ביה"ס.

3. השעיה מביה"ס ליום אחד בסמכות ראש תחום ארגון מנהל וחינוך שכבתי, ובאישור מנהלת ביה"ס.

4.  העברת כיתה- על סמך כינוס מועצה פדגוגית מיוחדת בראשות מנהלת ביה"ס.

5. נקיטת אמצעים להעברה מביה"ס- על סמך דיון בצוות בין מקצועי משותף לבי"ס, לפיקוח ולרשות המקומית.

6.  מניעת השתתפות בפעילות חוץ בית ספרית (טיולים, סל תרבות) בסמכות מחנך הכיתה בתאום ואישור מנהלת ביה"ס וידוע הורים מראש.

7.  הטלת חובת ביצוע משימות לטובת הקהילה החברתית הלומדת בנוסף לשעות הלימודים- בסמכות מחנך הכיתה ובעלי התפקידים בשכבה בתאום עם ראש תחום הארגון והמנהל החינוכי.

 9.שיתוף גורמים חוץ בית ספרית לפי הצורך (קב"ס, קצין נוער וכו') בסמכות יועצת ביה"ס תוך תאום ואישור מנהלת בי"ס.

נהלים וגבולות מוסדיים