גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

התנהגות לימודית

דוח התנהגות לימודית

 

תאריך__________

תחום פדגוגיה +פרט

 

לכבוד

הורי התלמיד

________________

 

הנדון:  דו"ח התנהגות לימודית

 

הנני להביא לידיעתך כי דרישות להתנהגות לימודית הולמת מהוות  % ____ מהציון הכללי

בתחום __________.

 

לידיעתך כי בנך/בתך לא עמד/ה בדרישות הבאות :

 

*      הופעה בזמן לכיתה.

*      הופעה בתלבושת.

*      הבאת ציוד לימודי.

*      ביצוע משימות כיתה.

*      שעורי בית.

אי עמידה נוספת באחת מן הדרישות המפורטות מטה תביא להורדת ציון בסעיף התנהגות לימודית הולמת.    

לידיעתכם  !

 

שם המורה ________   מקצוע__________

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

                                        ס   פ   ח

 

לכבוד

 

המורה __________ בתחום__________

הננו מאשרים קבלת דו"ח התנהגות לימודית הולמת  אודות בננו/בתנו________

כיתה _____

 

 

 

 

 

שם ההורה _____________                   חתימה______________

התנהגות לימודית